روش های گرفتگی زدایی قطره چکان ها در آبیاری قطره ای

روش های گرفتگی زدایی قطره چکان ها در آبیاری قطره ای

 

کمبود منابع آب و بحران آب در بخش کشاورزی موجب استفاده روزافزون کشاورزان از سیستم های آبیاری قطره ای شده است. جدیدترین و مهم ترین مسأله در نگهداری سیستم های آبیاری قطره ای، گرفتگی قطره چکان هامی باشد. به همین دلیل، تلاش ها و تحقیقات زیادی پیرامون گرفتگی زدایی قطره چکان ها انجام شده است. در این مطالعه روش های گرفتگی زدایی به سه دسته روش های فیزیکی، شیمیایی و مدیریتی تقسیم بندی شده است: مقدمه به دلیل کمبود منابع آب برای مصارف کشاورزی و باغبانی، استفاده از روش های آبیاری با دبی کم و در دفعات زیاد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آبیاری قطره ای شیوه ای از انواع آبیاری تحت فشار است که بر این اساس ابداع و توسعه یافته است. در سیستم آبیاری قطره ای، آب و مواد غذایی به صورت رقیق و کنترل شده پس از عبور از قطره چکا نها وارد خاک شده و سپس تحت تأثیر نیروی ثقل و موئینه ای به منطقه ریشه وارد میشود. جدیدترین و مهمترین مسأله در نگهداری سیستم های آبیاری قطره ای، مسدود شدن قطره چکان ها است. روزنه های قطره چکان در مقایسه با نازل آبپاش ها بسیار کوچک و خطر مسدود شدن آن توسط مواد معلق آب و حتی باکتری های موجود در آب بسیار زیاد است. گرفتگی قطره چکان ها به تدریج باعث توزیع غیر یکنواخت آب می شود. این گرفتگی ها سبب افزایش هزینه های تعمیر و تعویض قطره چکا نها و یا تمیز کردن صافی های سیستم میگردد. علت های گرفتگی قطره چکان ها را می توان به سه دسته مهم تقسیم نمود: الف- گرفتگی فیزیکی: که بر اثر ذرات معدنی معلق مانند شن و ماسه، سیلت، رس، پلاستیکم واد آلی فضولات حیوانی، حلزون ها، باقی مانده میکروبیولوژیکی جلبکها، تک یاخته و... ایجاد میشود. ب- گرفتگی شیمیایی: که بر اثر تعامل مواد جامد محلول با یکدیگر به وجود می آید که نهایتاً در آب هایی که دارای کلسیم و بیکربنات است، منجر به تشکیل رسوباتی مانند رسوب کربنات کلسیم میشود. ج- گرفتگی بیولوژیکی: که بر اثر جلبک و لجن های باکتریایی، لج نهای آهن و لج نهای فسفر به وجود می آید. رو شهای گرفتگی زدایی قطره چکان ها الف- روش های فیزیکی: گرفتگی قطره چکان ها به طور مستقیم به کیفیت آب و کارایی سیستم فیلترینگ وابسته است. گرفتگی فیزیکی را می توان با استفاده از فیلترهای توری، شنی و سیکلونی برطرف نمود. فیلترینگ م یتواند از ورود ذرات معدنی و مواد آلی معلق در آب به داخل سیستم آبیاری قطره ای جلوگیری کند. باید توجه داشت که با گذشت زمان مواد فیلتر شده درون فیلترها انباشته شده و کارایی فیلتر را کاهش می دهند. به منظور خارج کردن این مواد و افزایش کارایی فیلتر، باید فیلترها را به طور معکوس شستشو داد. هرگاه که افت فشار در دو طرف فیلتر به 70 کیلو پاسکال برسد، شستشوی معکوس فیلترها الزامی است. اگر هنگام نصب بخ شهای مختلف خط اصلی و لوله های فرعی دقت کافی به عمل نیاید، نفوذ ذرات خاک در این مرحله باعث خنثی شدن اثر فیلترینگ و ایجاد مشکلات گرفتگی م یگردد. همچنین از آن جا که فشار منفی در مواقع قطع آبیاری موجب ورود ذرات خاک به درون قطره چکان م یشود، نصب فیلترهای پارچه ای جهت جلوگیری از نفوذ توده های جلبکی و ذرات ماسه به داخل شبکه آبیاری ضروری است. ب- روش های شیمیایی: پس از نصب سیستم فیلترینگ، گرفتگی زدایی شیمیایی آب از معمول ترین روش های کنترل گرفتگی می باشد قطره چکان ها تزریق اسید: یکی از روش های مؤثر برای کاهش گرفتگی شیمیایی قطره چکان ها و از بین بردن رسوبات شیمیایی، تزریق اسید به داخل خطوط آبیاری قطره ای است. از برخی اسیدهای آلی همچون اسید سولفوریک،اسید هیدروکلریک و اسیدفسفریک می توان به طور مداوم برای پایین آوردن اسیدیته آب به منظور جلوگیری از رسوبات شیمیایی استفاده کرد. همچنین اسیدها در رفع گرفتگی ناشی از مشکلات بیولوژیکی در قطره چکان ها نیز به کار گرفته می شوند.گرفتگی ناشی از مشکلات بیولوژیکی قطره چکان ها مفید می باشد. با این حال تزریق اسید باید با دقت انجام شود، چرا که تزریق اسید و شستشوی طولانی مدت با اسید م یتواند موجب اسیدی شدن خاک شود که این امر منجر به آسیب دیدن ریشه و یا از بین رفتن محصولات میشود. کلر زنی: یکی از رایج ترین روش های گرفتگی زدایی ناشی از جلبک ها و باکتری ها در قطره چکان ها، کلر زنی است. استفاده از هیپوکلریت کلسیم،هیپوکلریت سدیم و به ویژه کلر، رو شهای رایج و ارزانی برای جلوگیری از رشد باکتر یها و همچنین حذف لجن های باکتریایی در سیستم های آبیاری قطره ای است. با این حال، کلر زنی مداوم ممکن است مواد جامد محلول در آب آبیاری را افزایش دهد و منجر به افزایش شوری خاک شود.از طرف دیگر کلر زنی برای رفع گرفتگی کامل قطره چکان ها کارامد نبوده و فقط در گرفتگی زدایی جزئی مؤثر است. گونه های باکتریایی: استفاده مداوم از اسید، کلر و دیگر مواد شیمیایی موجب صدمه دیدن گیاهان و آلوده شدن خاک می شود. به همین دلیل روش های زیستی مورد توجه قرار گرفتند و گونه های مختلف باکتریایی جهت گرفتگی زدایی قطره چکان ها آزمایش شدند.تحقیقات نشان میدهد که می توان از سه گونه باکتریایی 142-(Bacillusspp (ERZ), Bacillusspp (OSU) -Burkholdriaspp (OSU به عنوان عوامل برطرف کننده گرفتگی بیولوژیکی قطره چکان ها بهره برد. در گذشته، از این گونه های باکتریایی برای کنترل بیولوژیکی میکروارگانیسم های بیماری زا در محصولات کشاورزی استفاده شده بود. ج- روش های مدیریتی: نوع قطره چکان: بر اساس یافته های تحقیقات علمی، بعضی از قطره چکان ها در مقایسه با انواع دیگر کمتر دچار گرفتگی می شوند. بنابراین چنانچه شرایط طراحی و محیطی اجازه دهد، با به کارگیری نوعی خاص از قطره چکان می توان از گرفتگی آن ها اجتناب نمود یا گرفتگی را کاهش داد. به عنوان مثال دبی و طول مسیر جریان آب در قطره چکان از عواملی هستند که گرفتگی را کنترل می کنند. ون لیر و همکاران نشان دادند که قطره چکان هایی که طول مسیر جریان آب در آن ها بین 0.7 1.5 میلی متر است، به گرفتگی حساس هستند. این در حالی است که قطره چکان هایی با طول مسیر بیش تر از 1.5 میلی متر نسبت به گرفتگی تقریباً غیر حساس می باشند. همچنین در تحقیقی دیگر تأثیر میزان دبی بر گرفتگی زدایی بررسی شد. نتایج حاکی از آن است که جریان سریع آب و افزایش دبی می تواند رشد بیولوژیکی در دیواره لوله را محدود کند و در نتیجه خطر گرفتگی را کاهش دهد. شستشوی سیستم: شستشوی لاترال ها می تواند مواد معدنی و آلی رسوب کرده در روزنه قطره چکان و همچنین دیواره های داخلی لوله های خارجی سیستم را پاک نماید. البته اگر قطره چکان به طور کامل مسدود شده باشد و یا گرفتگی قطره چکان ناشی از رسوبات شیمیایی باشد، شستشوی قطره چکان ها و لول هها بی فایده و ناکارآمد خواهد بود. اما اگر قطره چکان دچار گرفتگی جزیی شده باشد، شستشو می تواند دبی را به ویژه در قطره چکان های جبران کننده فشار افزایش دهد. همچنین مشکل انباشته شدن توده های حاصل از لایه های بیولوژی کنده شده را نیز می توان از طریق شستشوی خطوط قبل از هر دو دوره آبیاری برطرف نمود. بحث و نتیجه گیری گرفتگی قطره چکا نها به دلیل کوچک بودن منافذ خروجی امری اجتناب ناپذیر است. به همین دلیل و به منظور حفظ و افزایش کارایی سیستم آبیاری قطره ای باید گرفتگی قطره چکا نها را کنترل نمود. نصب فیلترینگ در ورودی سیستم، تزریق اسید و کلر زنی، رو شهای رایجی است که از گذشته در جهت گرفتگی زدایی قطره چکا نها استفاده م یشود. از آن جا که استفاده فراوان از مواد شیمیایی، موجب آلوده شدن خاک و صدمه دیدن ریشه گیاهان میشود، بنابراین توصیه م یشود که از رو شهای زیستی و مدیریتی همچون کاربرد گونه های باکتریایی و نصب قطره چکا نهای مارپیچی طولانی مسیر و با دبی بالا جهت گرفتگی زدایی قطره چکا نها استفاده گردد.

Super User

پست الکترونیکی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

درباره ما

توليد محصولات كشاورزي براي پاسخگويي به نياز روزافزون موادغذايي با مقدار منابع آب موجود و رو به كاهش ، لزوم بكارگيري تدابير مناسب و كارآمد را بر همه دست اندركاران روشن نموده است . افزايش راندمان آبياري يكي از راهكارهاي تقريباً آسان و اساسي در رسيدن به توليد بيشتر محصول است .آبياري قطره اي خصوصاً با نوار آبياري جهت كشت محصولات صيفي ، جاليز و سبزيجات از جمله راهكارهاي موثر مي باشد . اين شركت با درك موضوع اقدام به عرضه نوارهاي آبياري و رابط آبياري به متقاضيان اجراي طرح و بهره برداران فهيم آب نموده است

تماس با ما

آدرس:ایران، اصفهان - جاده یزد(بلوار امام رضا) - پشت کارخانه قند - جاده خاتون آباد 

تلفن: 03132251202- 09132308269
ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
کد پستی: 81465/361
Address: YAZD RD BEHIND THE SUGER FACTORY ISFAHAN
P.O.BOX. 81465/361 . TELEX .312427-STFI - IR
بالا